مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ - Saturday 23 Sep 2023
بایگانی در تاریخ: 
فاجعه جمعیتی در گیلان، اشتباهات سیاستهای کنترل جمعیت در گیلان
فاجعه جمعیتی در گیلان، اشتباهات سیاستهای کنترل جمعیت در گیلان

در استان گیلان در سال ۱۳۶۵ متوسط رشد روی عدد ۲,۷۸ بوده است، یعنی کمتر از عددی که مسئولین برای سال ۷۲ در کشور پیش بینی کرده بودند، متاسفانه با اجرای این سیاستها در سال ۱۳۷۰ به نرخ پایین ۱,۱۶ درصد دست یافته شد. از این بدتر تداوم این سیاستها بود تا جایی که در سال ۱۳۷۵ نرخ متوسط رشد به عدد بسیار پایین ۰,۳۴ درصد کاهش یافت و این همان فاجعه جمعیتی بود.