مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ - Thursday 18 Jul 2024
بایگانی در تاریخ: 
سلطانی فر می خواهد وزارت ورزش را مانند برف گیلان اداره کند؟
سلطانی فر می خواهد وزارت ورزش را مانند برف گیلان اداره کند؟

محمدعلی رجا
آقای سلطانی فر! ای کاش به جای توجیه عملکرد ضعیف بعضی از مدیران که حاکی از بی تجربگی و ناکارآمدی آنان بود، و بعضاً به دلیل انتصاب بر اساس گرایشهای سیاسی است، واقعیات را با مردم با فرهنگ و صبور گیلان مطرح می کردید و با یک عذرخواهی ساده، رضایت آنان را جلب می کردید …

رؤیای تکرار کودتای انگلیسی، با محوریت خانواده یک روحانی: بازخوانی مشابهت های سیاسی-اجتماعی کودتای ۲۸ مرداد با حوادث انتخابات اسفند۹۴
رؤیای تکرار کودتای انگلیسی، با محوریت خانواده یک روحانی: بازخوانی مشابهت های سیاسی-اجتماعی کودتای ۲۸ مرداد با حوادث انتخابات اسفند۹۴

میثم عبدالهی
نوشتار حاضر در پی مطالعه تطبیقی عملکرد مهره های محوری در کودتای انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ و انتخابات اسفند ۹۴ است. این مطالعه تطبیقی گرچه به دلیل برخی ملاحظات و مصالح، صریح تر بیان نمی شود ولی می تواند در حساسیت اذهان به اهمیت نقش شخصیت های وابسته و مشکوک در پیدایش فتنه ای بزرگ، اثر مستقیم و مهی ایفا کند.

enemad-logo