مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ - Tuesday 23 Jul 2024
بایگانی در تاریخ: 
رؤیای تکرار کودتای انگلیسی، با محوریت خانواده یک روحانی: بازخوانی مشابهت های سیاسی-اجتماعی کودتای ۲۸ مرداد با حوادث انتخابات اسفند۹۴
رؤیای تکرار کودتای انگلیسی، با محوریت خانواده یک روحانی: بازخوانی مشابهت های سیاسی-اجتماعی کودتای ۲۸ مرداد با حوادث انتخابات اسفند۹۴

میثم عبدالهی
نوشتار حاضر در پی مطالعه تطبیقی عملکرد مهره های محوری در کودتای انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ و انتخابات اسفند ۹۴ است. این مطالعه تطبیقی گرچه به دلیل برخی ملاحظات و مصالح، صریح تر بیان نمی شود ولی می تواند در حساسیت اذهان به اهمیت نقش شخصیت های وابسته و مشکوک در پیدایش فتنه ای بزرگ، اثر مستقیم و مهی ایفا کند.

enemad-logo