مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - Monday 12 Apr 2021
محتوا
فهرست اسامی شهدای روحانی استان گیلان

فهرست اسامی شهدای روحانی استان گیلان

در ادامه فهرستی از اسامی شهدای روحانی استان گیلان که در ایام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به فیض شهادت نائل شدند ارائه خواهد شد:

یکشنبه 28 آگوست 2011 - 08:43

 

در زیر فهرستی از اسامی شهدای روحانی استان گیلان که در ایام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به فیض شهادت نائل آمدند ارائه خواهد شد:

 

 

ردیفنام خانوادگینامنام پدرمحل تولدتاریخ تولدتاریخ شهادتمحل شهادت
۱٫       حسینیسید یونسمیر محمدعلیرودبار۱۳۱۱/۷/۱۱۱۳۴۲/۳/۱۷قم-قیام خونین۱۵خرداد
۲٫       اکبری چافیعلیتیمورلنگرود۱۳۴۱/۱/۵۱۳۶۹/۱۲/۲۶سوسنگرد
۳٫       عسگریشیخ حسنعلی اصغررشت۱۳۲۲/۴/۵۱۳۶۰/۶/۵کوچصفهان-ترور
۴٫       حبیب زادهسید صادقسید مرتضیرشت۱۳۳۲۱۳۶۰/۶/۱۰رشت-ترور
۵٫       خدادادیمرتضیعباسعلیانزلی۱۳۲۸/۹/۵۱۳۶۰/۶/۱۰بندر انزلی-ترور
۶٫       میریحیی پورسید مهدیسید یحییفومن۱۳۴۲/۱۱/۱۹۱۳۶۰/۱۰/۴شیاکو
۷٫       اصغری سندیحسینعلیفومن۱۳۳۷/۶/۶۱۳۶۰/۹/۲۸ماسال-ترور
۸٫       حمیدیانفریدونمحمد اسماعیلرشت۱۳۴۰/۴/۲۱۱۳۶۱/۱/۱رشت-ترور
۹٫       منعم لمفجانیغلامرضاحاجیلاهیجان۱۳۳۲/۱۱/۵۱۳۶۱/۱/۲شوش
۱۰٫   مرادیعلیاحمدآستانه۱۳۴۳/۱۰/۲۳۱۳۶۱/۲/۱۰جبهه جفیر
۱۱٫   نجفیمحمد باقرمیرزاعلیصومعه سرا۱۳۳۸/۱/۲۰۱۳۶۱/۲/۱۰خرمشهر
۱۲٫   نعمتی ضیابریحمیدمحمودصومعه سرا۱۳۴۲/۷/۲۱۳۶۱/۲/۱۰خرمشهر
۱۳٫   رمضانی سیاخولکیجباررمضاناملش۱۳۳۸/۱۲/۲۱۳۶۱/۲/۲۱شلمچه
۱۴٫   میراحمدیسید باقرسیدغنیرودسر۱۳۴۴۱۳۶۱/۴/۵مریوان
۱۵٫   فدایی نژادیوسفاحمدعلیرشت۱۳۶۲/۱۰/۲۹۱۳۹۰/۶/۱۳شمالغرب
۱۶٫   انگوتینصادقحسینلنگرود۱۳۴۵/۶/۱۰۱۳۶۱/۸/۲۴سومار
۱۷٫   جوانبختحسینشعبانعلیصومعه سرا۱۳۳۹/۳/۱۰۱۳۶۱/۸/۲۱سومار
۱۸٫   علی محمدپورمحمدرضاقربانعلیرشت۱۳۴۳/۱/۱۱۳۶۱/۵/۲۵سومار
۱۹٫   زحمتکشغلامحسنغلامرشت۱۳۲۱۱۳۶۱/۲/۲۴رشت-ترور
۲۰٫   رضاییعبدالحسینشیخ مرتضیرودسر۱۳۰۶/۱/۵۱۳۶۵/۱۰/۲۵رودسر ـ ترور منافقین
۲۱٫   نورموسویسید عیسیسید محسنلنگرود۱۳۴۰/۷/۲۰۱۳۶۲/۶/۱۰مریوان
۲۲٫   حسن زادهمحمدعلی نقیلنگرود۱۳۴۵/۴/۲۱۳۶۴/۸/۱۴سومار
۲۳٫   باباییرضاحسنلاهیجان۱۳۴۵/۲/۱۱۳۶۲/۹/۵مهاباد ـ سردشت
۲۴٫   محمدزادهعلیرضارسولآستارا۱۳۴۱/۱/۱۱۳۶۲/۲/۱۵سنندج
۲۵٫   شریفی یوسفینقیطاهررشت۱۳۴۰۱۳۶۲/۱۲/۳دهلران
۲۶٫   جمالیابراهیمبرارجاناملش۱۳۴۱/۶/۹۱۳۶۲/۱۲/۴دهلران ـ والفجر۶
۲۷٫   غلامیمهردادنصرترودبار۱۳۴۳/۸/۲۱۳۶۲/۱۲/۸هورالهویزه
۲۸٫   مهدی زاده چافیحسنحسینعلیلنگرود۱۳۴۵/۱۲/۹۱۳۶۳/۱/۳جزیره مجنون
۲۹٫   گلستانی کردمحلهمحسنمحمدحسنرشت۱۳۴۴۱۳۶۳/۶/۱۹مریوان
۳۰٫   اصغرپورعلیقاسملاهیجان۱۳۲۰۱۳۶۳/۷/۱۲سنندج
۳۱٫   حجتی گیلاندهبهرامجمیلتالش۱۳۳۹/۵/۴۱۳۶۳/۱۱/۱۰پاسگاه زید
۳۲٫   احمدی سلوشیجعفررجبعلیلنگرود۱۳۴۹/۳/۱۱۳۶۳/۱۲/۱مریوان
۳۳٫   غزنویمحمدرضاتقیرشت۱۳۴۲۱۳۶۰/۹/۹بستان
۳۴٫   جوان زیبا طلبهادیمحمدتقیصومعه سرا۱۳۴۰/۳/۱۱۳۶۴/۱/۱۸شرق دجله
۳۵٫   زارع گیلدهیمحمدباقررضاشفت۱۳۴۶/۱۲/۱۲۱۳۶۴/۱۲/۱۱سلیمانیه عراق
۳۶٫   پور میرزاییمحمدیحییلاهیجان۱۳۴۶/۵/۲۱۳۶۴/۳/۱۴مریوان
۳۷٫   بجاری بوساریمحمد حسینرمضانعلیرشت۱۳۴۳/۶/۲۰۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۳۸٫   بشیری سرابی نژادفرشیدیونسرشت۱۳۴۵/۶/۱۰۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۳۹٫   شهدی کوملهحسینرضالنگرود۱۳۴۵/۳/۲۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۰٫   ضمیریغلامحسینمحمدرضارشت۱۳۴۵/۶/۲۵۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۱٫   عاشوری تسیهعیسیمحمودرشت۱۳۴۳۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۲٫   فلکیرحمتمحمدرودسر۱۳۴۶/۶/۱۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۳٫   هدایت پناهمحمودمیرزافومن۱۳۴۷/۹/۱۵۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۴٫   یونسی طولامحرمعلیرحمتاملش۱۳۴۳/۷/۱۲۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۵٫   هاتف سکاچاییعلیرضاعلیرشت۱۳۴۴/۱۲/۱۶۱۳۶۴/۶/۷اشنویه
۴۶٫   عباس نژاد کارسیدانیجمشیدغلامعلیرشت۱۳۴۶/۴/۲۱۳۶۴/۶/۱۸پاوه
۴۷٫   چتر نورسید میرحسینسید عبداللهآستانه۱۳۴۷/۲/۸۱۳۶۴/۱۱/۱۳جزیره مجنون
۴۸٫   تقی پور فلاحرحیمحسینلاهیجان۱۳۴۵/۶/۱۷۱۳۶۴/۱۱/۲۱فاو
۴۹٫   رهبر دلیرعلیرضاحسینرشت۱۳۴۵/۸/۱۸۱۳۶۴/۱۲/۲۱فاو
۵۰٫   مطهریصادقغلامحسینلنگرود۱۳۴۳/۱/۱۱۳۶۴/۱۲/۱اهواز
۵۱٫   تقی پور سرولاتحسینابراهیمرودسر۱۳۴۶/۶/۲۵۱۳۶۴/۱۲/۱۰اروندرود-والفجر۸
۵۲٫   بامداد پسند شکارسراییمحمداسماعیلرشت۱۳۳۹/۱۲/۲۸۱۳۶۴/۱۲/۱۲فاو-والفجر۸
۵۳٫   اسدینبی اللهخلیلرودسر۱۳۴۱/۴/۶۱۳۶۴/۱۲/۱۷فاو-والفجر۸
۵۴٫   شاهینجمشیدعلیرشت۱۳۴۵/۱/۱۹۱۳۶۴/۱۲/۲۲فاو-والفجر۸
۵۵٫   شفیعی ثابتحسینحسنرشت۱۳۴۷/۶/۲۵۱۳۶۴/۱۲/۲۱فاو
۵۶٫   رضایی اشکو سفلیعلیمحموداملش۱۳۴۷/۸/۹۱۳۶۴/۱۲/۲۲مریوان
۵۷٫   باقرپور کماچالیمرتضیذبیح اللهآستانه۱۳۴۵/۱/۱۱۳۶۴/۱۲/۲۷فاو
۵۸٫   رضایی نوپاشانیبهرامخلیلصومعه سرا۱۳۶۴/۸/۱۹۱۳۶۵/۱/۴حاج عمران
۵۹٫   کریمیابوالحسنعباسعلیلاهیجان۱۳۲۷/۵/۹۱۳۶۵/۱/۱۳لاهیجان ـ ترور منافقین
۶۰٫   انصاری دوگاههمهرانمنصوررودبار۱۳۴۴/۵/۸۱۳۶۵/۲/۲۵حاج عمران
۶۱٫   محبی نوخالهحبیبیوسفرشت۱۳۴۵/۳/۱۵۱۳۶۵حاج عمران
۶۲٫   حسینعلی زادهعلیعزیزاللهرودسر۱۳۴۰/۱۰/۳۱۳۶۵/۳/۱۷مهران
۶۳٫   حسین زاده خشک سلیشهرامحسنلنگرود۱۳۴۷/۲/۱۱۱۳۵۶/۶/۱۰حاج عمران
۶۴٫   حسین زاده نوخالهشهرامذکریاصومعه سرا۱۳۵۰/۱/۱۲۱۳۶۵/۶/۱۰حاج عمران
۶۵٫   حسینی طالمیسید مرتضیسید قاسمرشت۱۳۳۹۱۳۶۵/۶/۱۰رشت ـ ترور
۶۶٫   عابد سکاچاییمحمدرضارجبرشت۱۳۴۹۱۳۶۵/۵/۲۵شلمچه
۶۷٫   عسگری تطفیسید محمدگل میرصومعه سرا۱۳۶۴/۵/۱۱۳۶۵/۶/۱۰حاج عمران
۶۸٫   کریمی مالوانیسید محمدسید آقانورفومن۱۳۴۵/۵/۱۱۳۶۵/۱۰/۸شلمچه
۶۹٫   بقایی نژاد فومنیسید حسینسید مصطفیفومن۱۳۴۳/۲/۱۸۱۳۶۵/۱۰/۲۱شلمچه
۷۰٫   رضایی گورجیحبیب اللهجباررودسر۱۳۴۴/۶/۱۱۳۶۵/۱۰/۲۱شلمچه
۷۱٫   جاویدمحمد مهدیغلامرضارشت۱۳۴۷/۵/۲۱۳۶۵/۱۰/۲۲شلمچه
۷۲٫   رنجبر دهبنهقربانعلی آستانه۱۳۴۵/۲/۱۶۱۳۶۲دهلران ـ والفجر۶
۷۳٫   جعفریرسولمحمدحسنفومن۱۳۴۲/۱۰/۱۱۳۶۵/۱۰/۲۳شلمچه
۷۴٫   قنبریقدرتابراهیماملش۱۳۴۲/۳/۱۲۱۳۶۵/۱/۲۴شلمچه ـ کربلای۵
۷۵٫   شیرین زادهحسیننعمت اللهماسال۱۳۴۸/۷/۳۰۱۳۶۵/۱۰/۲۵شلمچه
۷۶٫   رستمی شاهیجانیجلالرضاعلیرودسر۱۳۴۷/۵/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۲۶شلمچه ـ کربلای۵
۷۷٫   عبدیلقمانعزیزاللهسیاهکل۱۳۵۲/۱۲/۲۹۱۳۶۵/۱۰/۶شلمچه
۷۸٫   محافظت کاررحیمسوادفومن۱۳۴۲/۵/۲۱۳۶۵/۱۰/۲۶شلمچه
۷۹٫   نعمتیمحسنمحمدصومعه سرا۱۳۴۷/۳/۱۱۳۶۵/۱۰/۲۷شلمچه
۸۰٫   جهاندیدهمصطفیرضاآستانه۱۳۴۷/۱/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۳۰شلمچه-کربلای۵
۸۱٫   عادلی نیابهزادجمالصومعه سرا۱۳۴۷/۴/۴۱۳۶۵/۱۱/۱۳شلمچه
۸۲٫   اصغری کنارسریحسینشعبانرشت۱۳۳۹۱۳۶۵/۱۱/۲۴شلمچه
۸۳٫   نگارندهغلامرضاعباسصومعه سرا۱۳۴۶/۱۰/۱۰۱۳۶۵/۱۱/۲۵شلمچه
۸۴٫   جعفریجانعلیاسماعیللاهیجان۱۳۳۴/۱/۱۱۳۶۵/۱۲/۶شلمچه
۸۵٫   خواستانجمالقربانعلیلنگرود۱۳۴۶/۴/۲۱۳۶۵/۱۲/۶شلمچه
۸۶٫   آقا زادهقربانعلییعقوبصومعه سرا۱۳۴۵/۶/۱۱۳۶۵/۱۲/۷شلمچه
۸۷٫   پور خوش سعادتایوبحسنفومن۱۳۴۰/۴/۲۱۳۶۵/۱۲/۷شلمچه
۸۸٫   علی زادهمسعودحسینرشت۱۳۴۵/۱/۹۱۳۶۵/۱۲/۷شلمچه
۸۹٫   حق پرستمحمد تقیمحمدعلیرشت۱۳۳۹/۸/۹۱۳۶۵/۱۲/۱۳شلمچه
۹۰٫   حسینیسید رحمت اللهسید عباسانزلی۱۳۴۳/۱/۸۱۳۶۵/۲/۱۷سومار
۹۱٫   نژداغیسهرابسیروسانزلی۱۳۴۱/۹/۲۱۳۶۵/۱۲/۱۹شلمچه
۹۲٫   بناء متجددیونسیحییانزلی۱۳۳۵/۱/۱۵۱۳۶۵/۱۲/۲۱شلمچه
۹۳٫   ضمیرایی چوکامیاسماعیلیوسفرشت۱۳۶۲/۲/۱۶۱۳۶۵/۱۲/۲۱شلمچه
۹۴٫   مدامی بحرپیمامسعودمحمد اسماعیلانزلی۱۳۴۲/۶/۲۷۱۳۶۵/۱۲/۱۵شلمچه
۹۵٫   صیادیفرهادمهدیلنگرود۱۳۴۵/۱۱/۱۱۱۳۶۶/۱/۱۸شلمچه
۹۶٫   نورانی مکرم دوستسعیدعباسرشت۱۳۴۶/۱/۲۳۱۳۶۶/۱/۲۱شلمچه
۹۷٫   عاشوری گسکرمحلهمحمدتقیمحمدعلیرودسر۱۳۴۲/۲/۲۰۱۳۶۶/۴/۴ماووت عراق-نصر۴
۹۸٫   ذکریاپورعیسیرضااملش۱۳۵۱/۶/۲۶۱۳۶۶/۴/۶ماووت عراق-نصر۴
۹۹٫   علیزادهامیرحسینمجیدصومعه سرا۱۳۵۱/۱۱/۲۰۱۳۶۶/۴/۷ماووت عراق
۱۰۰٫           خانی پورابوالفضلقنبرلاهیجان۱۳۵۰/۶/۱۳۱۳۶۶/۴/۹ماووت عراق نصر۴
۱۰۱٫           قویدلمحمدرضامحمدرشت۱۳۴۵/۳/۱۰۱۳۶۴/۴/۲۱عراق-کمپ۹
۱۰۲٫           محمدعلیزادهاحمدمحمدعلیاملش۱۳۴۵/۶/۵۱۳۶۶/۱۱/۱ماووت عراق
۱۰۳٫           پورباقری حسن کیادهعلیفریدونآستانه۱۳۴۸/۲/۸۱۳۶۶/۱۱/۱۶ماووت عراق
۱۰۴٫           عنصری نژادعلی اصغرشریفرشت۱۳۴۷۱۳۶۷/۱/۴خرمال
۱۰۵٫           امینیانمحمد تقیمختارآستانه۱۳۴۹/۶/۳۱۳۶۷/۴/۳شلمچه
۱۰۶٫           اصغریمحمد علیمنصوررشت۱۳۴۹/۸/۸۱۳۶۶/۳/۲۳شلمچه
۱۰۷٫           اکبر نژادعلیاسماعیلرشت۱۳۴۸/۷/۱۰۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۰۸٫           پورنصیریعظیمعزیزفومن۱۳۴۷/۳/۷۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۰۹٫           حق پرستقاسمجلالرشت۱۳۴۶۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۱۰٫           سعدی کندلاتیرضافریدونرشت۱۳۴۴/۳/۱۳۱۳۶۷/۳/۲۳ 
۱۱۱٫           عاشوری گسکرمحلهمحمدصادقمحمدعلیرودسر۱۳۴۹/۶/۳۰۱۳۶۷/۳/۲۴شلمچه
۱۱۲٫           قربانی واقعیرسولمحمودصومعه سرا۱۳۵۰/۱۱/۲۰۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۱۳٫           مهری نوپاشانیصالحمختارصومعه سرا۱۳۵۰/۱۰/۲۰۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۱۴٫           محمدعلی نژادعباسرحیم علیرودسر۱۳۴۸/۱۲/۲۰۱۳۶۷/۳/۲۴شلمچه
۱۱۵٫           توانا خشت مسجداحمدعلیرشت۱۳۴۹۱۳۶۷/۴/۲۰ماووت عراق-نصر۴
۱۱۶٫           رمضانی زردابیحسینعلی اکبرلنگرود۱۳۳۹/۱/۱۴۱۳۶۷/۵/۴اسلام آباد غرب
۱۱۷٫           اسکوییعلیرضاعلیلنگرود۱۳۴۲/۶/۱۵۱۳۶۷/۵/۵سر پل ذهاب
۱۱۸٫           یوسفیانحمداللهکتاب اللهتالش۱۳۴۵/۴/۹۱۳۶۷/۵/۵کرند غرب
۱۱۹٫           امانی سندیاسماعیلعظیمفومن۱۳۴۲/۹/۸۱۳۶۷/۷/۱۹شلمچه
۱۲۰٫           کریم بخشحمزههانیانزلی۱۳۴۴/۱۱/۲۸۱۳۶۷/۱/۹عراق-خرمال بانی
۱۲۱٫           افتخاریمحمد حسینمحمدصادقفومن۱۳۲۹/۱۰/۳۱۳۶۹/۴/۶رودبارـ سانحه هوایی
۱۲۲٫           دقیقی خداشهریزهرااحمدفومن۱۳۴۹/۱۰/۲۰۱۳۹۰/۸/۱۷سامرا ـ ترور داعش
۱۲۳٫           رجبیمحمدرضاعلیرشت۱۳۴۳۱۳۶۱/۷/۲۶سومار
۱۲۴٫           سلیمی پورتقیمحمدعلیرودسر۱۳۲۱/۳/۲۶۱۳۶۱منطقه عملیاتی رمضان
۱۲۵٫           رمضان نیاطاهرشعبانعلیرشت۱۳۴۳/۱/۲۵۱۳۶۲/۱۲/۱۲جفیر
۱۲۶٫           گل پسندابراهیمگداعلیرشت۱۳۳۸/۶/۱۵۱۳۶۳/۱/۱۷دیوان دره
۱۲۷٫           ربانی املشیمحمد مهدیعبدالمکارماملش۱۳۱۳/۹/۳۱۳۶۴/۴/۱۷قم ـ ترور بیولوژیک
۱۲۸٫           حسن نژادابوالقاسمعلی اکبرآستانه۱۳۴۰/۳/۴۱۳۶۱/۸/۱۱شلمچه
۱۲۹٫           حسینیسید مجتبیسید صادقرودبار۱۳۴۷/۲/۱۱۳۶۵/۵/۲۵قم ـ ترور
۱۳۰٫           مصاحبی آیینه دهوحیدصدیقرودبار۱۳۴۹/۱/۳۱۳۶۷/۳/۲۳منطقه غرب
۱۳۱٫           قلی پور گیلانیمسلم رودسر۱۳۴۳/۶/۳۱۳۹۴/۷/۲مکه ـ شهید منا
۱۳۲٫           حسینی امیربکندهسید محسنسید عباسانزلی۱۳۴۵/۱۱/۳۰۱۳۶۳/۱۰/۱۹چنگوله
۱۳۳٫           نعمتیمحمدحسنانزلی۱۳۴۷/۱/۸۱۳۶۴/۴/۱۲آبادان
۱۳۴٫           گل آوربهرامحسنانزلی۱۳۳۷/۱۰/۱۱۳۶۷/۴/۴جزیره مجنون
۱۳۵٫           احمدی سلوشیحمیدغلاملنگرود۱۳۵۱/۷/۱۱۳۶۷/۱/۹خرمال
۱۳۶٫           میرزاجانییحییصفرعلیرشت۱۳۴۳/۱/۱۱۳۶۷/۴/۱۹سنندج
۱۳۷٫           احسان بخشصادقغلامرضارشت۱۳۱۱/۲/۳۱۳۸۰/۳/۱۴رشت
۱۳۸٫           علیزادهقنبرعلیحسینتالش۱۳۳۸/۷/۲۰۱۳۷۵/۳/۲۹تهران
۱۳۹٫           میریسید تقیسید محمدانزلی۱۳۲۲/۷/۲۹۱۳۶۴/۱۱/۵ 
۱۴۰٫           عموزادهیوسفمحمدحسنرشت۱۳۴۷/۶/۱۳۱۳۶۵/۱۱/۳شلمچه
۱۴۱٫           صفریحسین رشت۱۳۴۶۱۳۶۷/۴/۱۳خرمشهر
۱۴۲٫           حسین نژاداصغرشریفرشت۱۳۴۷۱۳۶۷خرمال-والفجر۱۰

 

 

ارسال دیدگاه

*

code