مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - Monday 1 Mar 2021
محتوا
فهرست اسامی شهدای روحانی استان گیلان

فهرست اسامی شهدای روحانی استان گیلان

در ادامه فهرستی از اسامی شهدای روحانی استان گیلان که در ایام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به فیض شهادت نائل شدند ارائه خواهد شد:

یکشنبه 28 آگوست 2011 - 08:43

 

در زیر فهرستی از اسامی شهدای روحانی استان گیلان که در ایام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به فیض شهادت نائل آمدند ارائه خواهد شد:

 

 

ردیفنام خانوادگینامنام پدرمحل تولدتاریخ تولدتاریخ شهادتمحل شهادت
۱٫       حسینیسید یونسمیر محمدعلیرودبار۱۳۱۱/۷/۱۱۱۳۴۲/۳/۱۷قم-قیام خونین۱۵خرداد
۲٫       اکبری چافیعلیتیمورلنگرود۱۳۴۱/۱/۵۱۳۶۹/۱۲/۲۶سوسنگرد
۳٫       عسگریشیخ حسنعلی اصغررشت۱۳۲۲/۴/۵۱۳۶۰/۶/۵کوچصفهان-ترور
۴٫       حبیب زادهسید صادقسید مرتضیرشت۱۳۳۲۱۳۶۰/۶/۱۰رشت-ترور
۵٫       خدادادیمرتضیعباسعلیانزلی۱۳۲۸/۹/۵۱۳۶۰/۶/۱۰بندر انزلی-ترور
۶٫       میریحیی پورسید مهدیسید یحییفومن۱۳۴۲/۱۱/۱۹۱۳۶۰/۱۰/۴شیاکو
۷٫       اصغری سندیحسینعلیفومن۱۳۳۷/۶/۶۱۳۶۰/۹/۲۸ماسال-ترور
۸٫       حمیدیانفریدونمحمد اسماعیلرشت۱۳۴۰/۴/۲۱۱۳۶۱/۱/۱رشت-ترور
۹٫       منعم لمفجانیغلامرضاحاجیلاهیجان۱۳۳۲/۱۱/۵۱۳۶۱/۱/۲شوش
۱۰٫   مرادیعلیاحمدآستانه۱۳۴۳/۱۰/۲۳۱۳۶۱/۲/۱۰جبهه جفیر
۱۱٫   نجفیمحمد باقرمیرزاعلیصومعه سرا۱۳۳۸/۱/۲۰۱۳۶۱/۲/۱۰خرمشهر
۱۲٫   نعمتی ضیابریحمیدمحمودصومعه سرا۱۳۴۲/۷/۲۱۳۶۱/۲/۱۰خرمشهر
۱۳٫   رمضانی سیاخولکیجباررمضاناملش۱۳۳۸/۱۲/۲۱۳۶۱/۲/۲۱شلمچه
۱۴٫   میراحمدیسید باقرسیدغنیرودسر۱۳۴۴۱۳۶۱/۴/۵مریوان
۱۵٫   فدایی نژادیوسفاحمدعلیرشت۱۳۶۲/۱۰/۲۹۱۳۹۰/۶/۱۳شمالغرب
۱۶٫   انگوتینصادقحسینلنگرود۱۳۴۵/۶/۱۰۱۳۶۱/۸/۲۴سومار
۱۷٫   جوانبختحسینشعبانعلیصومعه سرا۱۳۳۹/۳/۱۰۱۳۶۱/۸/۲۱سومار
۱۸٫   علی محمدپورمحمدرضاقربانعلیرشت۱۳۴۳/۱/۱۱۳۶۱/۵/۲۵سومار
۱۹٫   زحمتکشغلامحسنغلامرشت۱۳۲۱۱۳۶۱/۲/۲۴رشت-ترور
۲۰٫   رضاییعبدالحسینشیخ مرتضیرودسر۱۳۰۶/۱/۵۱۳۶۵/۱۰/۲۵رودسر ـ ترور منافقین
۲۱٫   نورموسویسید عیسیسید محسنلنگرود۱۳۴۰/۷/۲۰۱۳۶۲/۶/۱۰مریوان
۲۲٫   حسن زادهمحمدعلی نقیلنگرود۱۳۴۵/۴/۲۱۳۶۴/۸/۱۴سومار
۲۳٫   باباییرضاحسنلاهیجان۱۳۴۵/۲/۱۱۳۶۲/۹/۵مهاباد ـ سردشت
۲۴٫   محمدزادهعلیرضارسولآستارا۱۳۴۱/۱/۱۱۳۶۲/۲/۱۵سنندج
۲۵٫   شریفی یوسفینقیطاهررشت۱۳۴۰۱۳۶۲/۱۲/۳دهلران
۲۶٫   جمالیابراهیمبرارجاناملش۱۳۴۱/۶/۹۱۳۶۲/۱۲/۴دهلران ـ والفجر۶
۲۷٫   غلامیمهردادنصرترودبار۱۳۴۳/۸/۲۱۳۶۲/۱۲/۸هورالهویزه
۲۸٫   مهدی زاده چافیحسنحسینعلیلنگرود۱۳۴۵/۱۲/۹۱۳۶۳/۱/۳جزیره مجنون
۲۹٫   گلستانی کردمحلهمحسنمحمدحسنرشت۱۳۴۴۱۳۶۳/۶/۱۹مریوان
۳۰٫   اصغرپورعلیقاسملاهیجان۱۳۲۰۱۳۶۳/۷/۱۲سنندج
۳۱٫   حجتی گیلاندهبهرامجمیلتالش۱۳۳۹/۵/۴۱۳۶۳/۱۱/۱۰پاسگاه زید
۳۲٫   احمدی سلوشیجعفررجبعلیلنگرود۱۳۴۹/۳/۱۱۳۶۳/۱۲/۱مریوان
۳۳٫   غزنویمحمدرضاتقیرشت۱۳۴۲۱۳۶۰/۹/۹بستان
۳۴٫   جوان زیبا طلبهادیمحمدتقیصومعه سرا۱۳۴۰/۳/۱۱۳۶۴/۱/۱۸شرق دجله
۳۵٫   زارع گیلدهیمحمدباقررضاشفت۱۳۴۶/۱۲/۱۲۱۳۶۴/۱۲/۱۱سلیمانیه عراق
۳۶٫   پور میرزاییمحمدیحییلاهیجان۱۳۴۶/۵/۲۱۳۶۴/۳/۱۴مریوان
۳۷٫   بجاری بوساریمحمد حسینرمضانعلیرشت۱۳۴۳/۶/۲۰۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۳۸٫   بشیری سرابی نژادفرشیدیونسرشت۱۳۴۵/۶/۱۰۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۳۹٫   شهدی کوملهحسینرضالنگرود۱۳۴۵/۳/۲۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۰٫   ضمیریغلامحسینمحمدرضارشت۱۳۴۵/۶/۲۵۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۱٫   عاشوری تسیهعیسیمحمودرشت۱۳۴۳۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۲٫   فلکیرحمتمحمدرودسر۱۳۴۶/۶/۱۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۳٫   هدایت پناهمحمودمیرزافومن۱۳۴۷/۹/۱۵۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۴٫   یونسی طولامحرمعلیرحمتاملش۱۳۴۳/۷/۱۲۱۳۶۴/۵/۷اشنویه
۴۵٫   هاتف سکاچاییعلیرضاعلیرشت۱۳۴۴/۱۲/۱۶۱۳۶۴/۶/۷اشنویه
۴۶٫   عباس نژاد کارسیدانیجمشیدغلامعلیرشت۱۳۴۶/۴/۲۱۳۶۴/۶/۱۸پاوه
۴۷٫   چتر نورسید میرحسینسید عبداللهآستانه۱۳۴۷/۲/۸۱۳۶۴/۱۱/۱۳جزیره مجنون
۴۸٫   تقی پور فلاحرحیمحسینلاهیجان۱۳۴۵/۶/۱۷۱۳۶۴/۱۱/۲۱فاو
۴۹٫   رهبر دلیرعلیرضاحسینرشت۱۳۴۵/۸/۱۸۱۳۶۴/۱۲/۲۱فاو
۵۰٫   مطهریصادقغلامحسینلنگرود۱۳۴۳/۱/۱۱۳۶۴/۱۲/۱اهواز
۵۱٫   تقی پور سرولاتحسینابراهیمرودسر۱۳۴۶/۶/۲۵۱۳۶۴/۱۲/۱۰اروندرود-والفجر۸
۵۲٫   بامداد پسند شکارسراییمحمداسماعیلرشت۱۳۳۹/۱۲/۲۸۱۳۶۴/۱۲/۱۲فاو-والفجر۸
۵۳٫   اسدینبی اللهخلیلرودسر۱۳۴۱/۴/۶۱۳۶۴/۱۲/۱۷فاو-والفجر۸
۵۴٫   شاهینجمشیدعلیرشت۱۳۴۵/۱/۱۹۱۳۶۴/۱۲/۲۲فاو-والفجر۸
۵۵٫   شفیعی ثابتحسینحسنرشت۱۳۴۷/۶/۲۵۱۳۶۴/۱۲/۲۱فاو
۵۶٫   رضایی اشکو سفلیعلیمحموداملش۱۳۴۷/۸/۹۱۳۶۴/۱۲/۲۲مریوان
۵۷٫   باقرپور کماچالیمرتضیذبیح اللهآستانه۱۳۴۵/۱/۱۱۳۶۴/۱۲/۲۷فاو
۵۸٫   رضایی نوپاشانیبهرامخلیلصومعه سرا۱۳۶۴/۸/۱۹۱۳۶۵/۱/۴حاج عمران
۵۹٫   کریمیابوالحسنعباسعلیلاهیجان۱۳۲۷/۵/۹۱۳۶۵/۱/۱۳لاهیجان ـ ترور منافقین
۶۰٫   انصاری دوگاههمهرانمنصوررودبار۱۳۴۴/۵/۸۱۳۶۵/۲/۲۵حاج عمران
۶۱٫   محبی نوخالهحبیبیوسفرشت۱۳۴۵/۳/۱۵۱۳۶۵حاج عمران
۶۲٫   حسینعلی زادهعلیعزیزاللهرودسر۱۳۴۰/۱۰/۳۱۳۶۵/۳/۱۷مهران
۶۳٫   حسین زاده خشک سلیشهرامحسنلنگرود۱۳۴۷/۲/۱۱۱۳۵۶/۶/۱۰حاج عمران
۶۴٫   حسین زاده نوخالهشهرامذکریاصومعه سرا۱۳۵۰/۱/۱۲۱۳۶۵/۶/۱۰حاج عمران
۶۵٫   حسینی طالمیسید مرتضیسید قاسمرشت۱۳۳۹۱۳۶۵/۶/۱۰رشت ـ ترور
۶۶٫   عابد سکاچاییمحمدرضارجبرشت۱۳۴۹۱۳۶۵/۵/۲۵شلمچه
۶۷٫   عسگری تطفیسید محمدگل میرصومعه سرا۱۳۶۴/۵/۱۱۳۶۵/۶/۱۰حاج عمران
۶۸٫   کریمی مالوانیسید محمدسید آقانورفومن۱۳۴۵/۵/۱۱۳۶۵/۱۰/۸شلمچه
۶۹٫   بقایی نژاد فومنیسید حسینسید مصطفیفومن۱۳۴۳/۲/۱۸۱۳۶۵/۱۰/۲۱شلمچه
۷۰٫   رضایی گورجیحبیب اللهجباررودسر۱۳۴۴/۶/۱۱۳۶۵/۱۰/۲۱شلمچه
۷۱٫   جاویدمحمد مهدیغلامرضارشت۱۳۴۷/۵/۲۱۳۶۵/۱۰/۲۲شلمچه
۷۲٫   رنجبر دهبنهقربانعلی آستانه۱۳۴۵/۲/۱۶۱۳۶۲دهلران ـ والفجر۶
۷۳٫   جعفریرسولمحمدحسنفومن۱۳۴۲/۱۰/۱۱۳۶۵/۱۰/۲۳شلمچه
۷۴٫   قنبریقدرتابراهیماملش۱۳۴۲/۳/۱۲۱۳۶۵/۱/۲۴شلمچه ـ کربلای۵
۷۵٫   شیرین زادهحسیننعمت اللهماسال۱۳۴۸/۷/۳۰۱۳۶۵/۱۰/۲۵شلمچه
۷۶٫   رستمی شاهیجانیجلالرضاعلیرودسر۱۳۴۷/۵/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۲۶شلمچه ـ کربلای۵
۷۷٫   عبدیلقمانعزیزاللهسیاهکل۱۳۵۲/۱۲/۲۹۱۳۶۵/۱۰/۶شلمچه
۷۸٫   محافظت کاررحیمسوادفومن۱۳۴۲/۵/۲۱۳۶۵/۱۰/۲۶شلمچه
۷۹٫   نعمتیمحسنمحمدصومعه سرا۱۳۴۷/۳/۱۱۳۶۵/۱۰/۲۷شلمچه
۸۰٫   جهاندیدهمصطفیرضاآستانه۱۳۴۷/۱/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۳۰شلمچه-کربلای۵
۸۱٫   عادلی نیابهزادجمالصومعه سرا۱۳۴۷/۴/۴۱۳۶۵/۱۱/۱۳شلمچه
۸۲٫   اصغری کنارسریحسینشعبانرشت۱۳۳۹۱۳۶۵/۱۱/۲۴شلمچه
۸۳٫   نگارندهغلامرضاعباسصومعه سرا۱۳۴۶/۱۰/۱۰۱۳۶۵/۱۱/۲۵شلمچه
۸۴٫   جعفریجانعلیاسماعیللاهیجان۱۳۳۴/۱/۱۱۳۶۵/۱۲/۶شلمچه
۸۵٫   خواستانجمالقربانعلیلنگرود۱۳۴۶/۴/۲۱۳۶۵/۱۲/۶شلمچه
۸۶٫   آقا زادهقربانعلییعقوبصومعه سرا۱۳۴۵/۶/۱۱۳۶۵/۱۲/۷شلمچه
۸۷٫   پور خوش سعادتایوبحسنفومن۱۳۴۰/۴/۲۱۳۶۵/۱۲/۷شلمچه
۸۸٫   علی زادهمسعودحسینرشت۱۳۴۵/۱/۹۱۳۶۵/۱۲/۷شلمچه
۸۹٫   حق پرستمحمد تقیمحمدعلیرشت۱۳۳۹/۸/۹۱۳۶۵/۱۲/۱۳شلمچه
۹۰٫   حسینیسید رحمت اللهسید عباسانزلی۱۳۴۳/۱/۸۱۳۶۵/۲/۱۷سومار
۹۱٫   نژداغیسهرابسیروسانزلی۱۳۴۱/۹/۲۱۳۶۵/۱۲/۱۹شلمچه
۹۲٫   بناء متجددیونسیحییانزلی۱۳۳۵/۱/۱۵۱۳۶۵/۱۲/۲۱شلمچه
۹۳٫   ضمیرایی چوکامیاسماعیلیوسفرشت۱۳۶۲/۲/۱۶۱۳۶۵/۱۲/۲۱شلمچه
۹۴٫   مدامی بحرپیمامسعودمحمد اسماعیلانزلی۱۳۴۲/۶/۲۷۱۳۶۵/۱۲/۱۵شلمچه
۹۵٫   صیادیفرهادمهدیلنگرود۱۳۴۵/۱۱/۱۱۱۳۶۶/۱/۱۸شلمچه
۹۶٫   نورانی مکرم دوستسعیدعباسرشت۱۳۴۶/۱/۲۳۱۳۶۶/۱/۲۱شلمچه
۹۷٫   عاشوری گسکرمحلهمحمدتقیمحمدعلیرودسر۱۳۴۲/۲/۲۰۱۳۶۶/۴/۴ماووت عراق-نصر۴
۹۸٫   ذکریاپورعیسیرضااملش۱۳۵۱/۶/۲۶۱۳۶۶/۴/۶ماووت عراق-نصر۴
۹۹٫   علیزادهامیرحسینمجیدصومعه سرا۱۳۵۱/۱۱/۲۰۱۳۶۶/۴/۷ماووت عراق
۱۰۰٫           خانی پورابوالفضلقنبرلاهیجان۱۳۵۰/۶/۱۳۱۳۶۶/۴/۹ماووت عراق نصر۴
۱۰۱٫           قویدلمحمدرضامحمدرشت۱۳۴۵/۳/۱۰۱۳۶۴/۴/۲۱عراق-کمپ۹
۱۰۲٫           محمدعلیزادهاحمدمحمدعلیاملش۱۳۴۵/۶/۵۱۳۶۶/۱۱/۱ماووت عراق
۱۰۳٫           پورباقری حسن کیادهعلیفریدونآستانه۱۳۴۸/۲/۸۱۳۶۶/۱۱/۱۶ماووت عراق
۱۰۴٫           عنصری نژادعلی اصغرشریفرشت۱۳۴۷۱۳۶۷/۱/۴خرمال
۱۰۵٫           امینیانمحمد تقیمختارآستانه۱۳۴۹/۶/۳۱۳۶۷/۴/۳شلمچه
۱۰۶٫           اصغریمحمد علیمنصوررشت۱۳۴۹/۸/۸۱۳۶۶/۳/۲۳شلمچه
۱۰۷٫           اکبر نژادعلیاسماعیلرشت۱۳۴۸/۷/۱۰۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۰۸٫           پورنصیریعظیمعزیزفومن۱۳۴۷/۳/۷۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۰۹٫           حق پرستقاسمجلالرشت۱۳۴۶۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۱۰٫           سعدی کندلاتیرضافریدونرشت۱۳۴۴/۳/۱۳۱۳۶۷/۳/۲۳ 
۱۱۱٫           عاشوری گسکرمحلهمحمدصادقمحمدعلیرودسر۱۳۴۹/۶/۳۰۱۳۶۷/۳/۲۴شلمچه
۱۱۲٫           قربانی واقعیرسولمحمودصومعه سرا۱۳۵۰/۱۱/۲۰۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۱۳٫           مهری نوپاشانیصالحمختارصومعه سرا۱۳۵۰/۱۰/۲۰۱۳۶۷/۳/۲۳شلمچه
۱۱۴٫           محمدعلی نژادعباسرحیم علیرودسر۱۳۴۸/۱۲/۲۰۱۳۶۷/۳/۲۴شلمچه
۱۱۵٫           توانا خشت مسجداحمدعلیرشت۱۳۴۹۱۳۶۷/۴/۲۰ماووت عراق-نصر۴
۱۱۶٫           رمضانی زردابیحسینعلی اکبرلنگرود۱۳۳۹/۱/۱۴۱۳۶۷/۵/۴اسلام آباد غرب
۱۱۷٫           اسکوییعلیرضاعلیلنگرود۱۳۴۲/۶/۱۵۱۳۶۷/۵/۵سر پل ذهاب
۱۱۸٫           یوسفیانحمداللهکتاب اللهتالش۱۳۴۵/۴/۹۱۳۶۷/۵/۵کرند غرب
۱۱۹٫           امانی سندیاسماعیلعظیمفومن۱۳۴۲/۹/۸۱۳۶۷/۷/۱۹شلمچه
۱۲۰٫           کریم بخشحمزههانیانزلی۱۳۴۴/۱۱/۲۸۱۳۶۷/۱/۹عراق-خرمال بانی
۱۲۱٫           افتخاریمحمد حسینمحمدصادقفومن۱۳۲۹/۱۰/۳۱۳۶۹/۴/۶رودبارـ سانحه هوایی
۱۲۲٫           دقیقی خداشهریزهرااحمدفومن۱۳۴۹/۱۰/۲۰۱۳۹۰/۸/۱۷سامرا ـ ترور داعش
۱۲۳٫           رجبیمحمدرضاعلیرشت۱۳۴۳۱۳۶۱/۷/۲۶سومار
۱۲۴٫           سلیمی پورتقیمحمدعلیرودسر۱۳۲۱/۳/۲۶۱۳۶۱منطقه عملیاتی رمضان
۱۲۵٫           رمضان نیاطاهرشعبانعلیرشت۱۳۴۳/۱/۲۵۱۳۶۲/۱۲/۱۲جفیر
۱۲۶٫           گل پسندابراهیمگداعلیرشت۱۳۳۸/۶/۱۵۱۳۶۳/۱/۱۷دیوان دره
۱۲۷٫           ربانی املشیمحمد مهدیعبدالمکارماملش۱۳۱۳/۹/۳۱۳۶۴/۴/۱۷قم ـ ترور بیولوژیک
۱۲۸٫           حسن نژادابوالقاسمعلی اکبرآستانه۱۳۴۰/۳/۴۱۳۶۱/۸/۱۱شلمچه
۱۲۹٫           حسینیسید مجتبیسید صادقرودبار۱۳۴۷/۲/۱۱۳۶۵/۵/۲۵قم ـ ترور
۱۳۰٫           مصاحبی آیینه دهوحیدصدیقرودبار۱۳۴۹/۱/۳۱۳۶۷/۳/۲۳منطقه غرب
۱۳۱٫           قلی پور گیلانیمسلم رودسر۱۳۴۳/۶/۳۱۳۹۴/۷/۲مکه ـ شهید منا
۱۳۲٫           حسینی امیربکندهسید محسنسید عباسانزلی۱۳۴۵/۱۱/۳۰۱۳۶۳/۱۰/۱۹چنگوله
۱۳۳٫           نعمتیمحمدحسنانزلی۱۳۴۷/۱/۸۱۳۶۴/۴/۱۲آبادان
۱۳۴٫           گل آوربهرامحسنانزلی۱۳۳۷/۱۰/۱۱۳۶۷/۴/۴جزیره مجنون
۱۳۵٫           احمدی سلوشیحمیدغلاملنگرود۱۳۵۱/۷/۱۱۳۶۷/۱/۹خرمال
۱۳۶٫           میرزاجانییحییصفرعلیرشت۱۳۴۳/۱/۱۱۳۶۷/۴/۱۹سنندج
۱۳۷٫           احسان بخشصادقغلامرضارشت۱۳۱۱/۲/۳۱۳۸۰/۳/۱۴رشت
۱۳۸٫           علیزادهقنبرعلیحسینتالش۱۳۳۸/۷/۲۰۱۳۷۵/۳/۲۹تهران
۱۳۹٫           میریسید تقیسید محمدانزلی۱۳۲۲/۷/۲۹۱۳۶۴/۱۱/۵ 
۱۴۰٫           عموزادهیوسفمحمدحسنرشت۱۳۴۷/۶/۱۳۱۳۶۵/۱۱/۳شلمچه
۱۴۱٫           صفریحسین رشت۱۳۴۶۱۳۶۷/۴/۱۳خرمشهر
۱۴۲٫           حسین نژاداصغرشریفرشت۱۳۴۷۱۳۶۷خرمال-والفجر۱۰

 

 

ارسال دیدگاه

*

code