مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ - Thursday 18 Jul 2024
محتوا
اشعاری از آیت الله نجفی گیلانی درباره حجاب

اشعاری از آیت الله نجفی گیلانی درباره حجاب

در دفاع از حریم قرآن و دین، هراسی به خود راه نداد و صراحتا با کارهای رضاخانی علی الخصوص کشف حجاب مقابله کرد. خانواده او نیز در این راه همراه او بودند به گونه ای که همسر و فرزندان او برای حفظ دین و حجاب خود، هفت سال از منزل بیرون نیامدند.

شنبه 20 آگوست 2016 - 18:28

اشاره:آیت الله شیخ یوسف نجفی گیلانی از علمایی بود که در دوران خفقان و فشار شدید رضاخانی همچنان محکم و استوار ایستاد و در دفاع از حریم قرآن و دین، هراسی به خود راه نداد و صراحتا با کارهای رضاخانی علی الخصوص کشف حجاب مقابله کرد. خانواده او نیز در این راه همراه او بودند به گونه ای که همسر و فرزندان او برای حفظ دین و حجاب خود، هفت سال از منزل بیرون نیامدند. او نویسنده کتاب معروف طومار عفت است که به عقیده برخی، محکمترین و بهترین دفاع و نوشته درباره حجاب است و هرچه بعدها نگاشته شده است وامدار کتاب طومار عفت است. همچنین ایشان کتاب دیوانی دارد به نام تخلصش «دیوان فانی». چند بیت از اشعار این دیوان که درباره حجاب است توسط رنگ ایمان منتشر می شود:

شعر آیت الله نجفی گیلانی

در حجاب

با تو کنم ای زن زیبا خطاب      پیچه مپیچ از رُخ و شو در نقاب

دعوت بیگانه اجابت مکن         خرمگسان خیره کنْ ای آفتاب

می تند ار تارْ بَرَت عنکبوت        دام نهد بهر شکارِ ذُباب[۱]

چون به لطافت تو کتانی[۲] مَهِل[۳]          تا که ببیند رخ تو ماهتاب

بشنو از این بعد تو اندرز من        شُل مکن افسارْ مده تو رکاب

کوبد اگر دربِ تو بد گوهری          در به رُخش بند و مکن فتح باب

مایه فخری و شَوی بس عزیز         گر که تو خورْ چند شوی در حجاب

گر چو شب قدر تو پنهان شوی            قدر تو داند همه شیخ و شباب[۴]

تا که تو مستوری و در پرده ای             موجب عزت بُوَدت احتجاب

حرف حق از پیر، چه فانی شنو             نی ز جوانان فرنگی مآب

روی زنان آیینه لطف اوست

آنکه از زیر نقابش صد شهاب آید بُرون         کی بماند سالم، از زیر نقاب آید بُرون

ماه با آن دُوریش از ترس بد چشمان شهر             روز پرهیزد، به شب آن ماهتاب آید بُرون

روی زن آیینه لطف است و بنشیند غبار               بر چنین آیینه، گر او بی حجاب آید بُرون

به دل نیشتر زند

آن زلف پیچ پیچ گر از پیچه سر زند                هر تار او چو تیرْ به دل نیشتر زند

گر آید از حجاب بُرون بینمش عیان               کاتش به خرمن دل ما بیشتر زند

منبع: دیوان فانی، اثر مرحوم آیت الله شیخ یوسف نجفی گیلانی، ص۱۳۹ـ ۱۴۲

———————————————————————-

[۱] . مگس

[۲] . پارچه لطیف و براق

[۳] . ظاهر مشو

[۴] . در اصل: شاب = جوان

ارسال دیدگاه

enemad-logo