مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ - Monday 24 Jun 2024
محتوا
فهرستی از جراید و مجلات گیلان (۳)

فهرستی از جراید و مجلات گیلان (۳)

در این قسمت فهرستی از نشریاتی که گیلانیان در خارج از محدوده جغرافیایی گیلان و تمام نشریاتی که از ابتدای انقلاب بزرگ اسلامی ایران تا سال ۱۳۸۰ که با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وقت منتشر می‌شدند را ذکر می‌کنیم و بدیهی است که نشریه‌های بسیاری هم بدون مجوز چاپ می‌شدند که از مجال بحث خارج است و بررسی آنها نیاز به فرصتی بیشتر و دقتی بسیار بسیار عمیق در تاریخ دارد.

شنبه 5 مارس 2011 - 16:11

مرتضی عبدالهی

لینک بخش اول و دوم این مطلب:

فهرستی از جراید و مجلات گیلان (۱)

فهرستی از جراید و مجلات گیلان (۲)

 

 

مطبوعاتی که گیلانیان در خارج از گیلان نشر داده‌اند:

۱-   اتحاد

معتمدالاسلام رشتی/ در تهران/ ۱۲۸۶ش

۲-   مجله حقیقت

میرزا محمدرضا حسن زاده عبرت گیلانی/ در اصفهان/ ۱۳۲۷ق

۳-   یادگار انقلاب

معتمد الاسلام رشتی/ در قزوین در راه تصرف تهران به دست مجاهدان گیلک/ ۱۳۲۷ق/ ۲۰شماره

۴-   وقت

حسین کسمایی/ ۱۳۲۸ق / ۶۶شماره/

۵-   سروش

عضدالاسلام لاهیجانی/ سردبیر:میرزا عیسی خان سروش/در تهران/ ۱۲۸۸ش/

۶-   شوری

سید یحیی نداماتی(ناصر الاسلام گیلانی)/ ۱۳۳۲ق/

۷-   پروردین

ابوالقاسم مویدالشریعه گیلانی/ در تهران/۱۲۹۱ش/ طرفدار اسلام و استقلال ایران

۸-   لوای اسلام

ابوالقاسم مویدالشریعه گیلانی/ در اصفهان/ ۱۳۳۵ق/ ۳ شماره/بعد از توقیف نشریه پروردین این نشریه چاپ می‌شد

۹-   کاشف اسرار

ابوالقاسم مویدالشریعه گیلانی/ ۱۲۹۵ش/ در اصفهان/ بعد از توقیف نشریه لوای اسلام این نشریه چاپ می‌شد

۱۰-پرساد

حسین خان معتمد (معتمد الوزاره)/ در تهران/ سیاسی فرهنگی

۱۱-عصر پهلوی

ابوالقاسم مویدالشریعه گیلانی / در ۱۳۰۴ش/ در اصفهان/ بعد از توقیف نشریه کاشف اسرار این نشریه چاپ می‌شد

۱۲-آیینه جنوب

خطیب الممالک رشتی/ ۱۳۰۴ش/ در کرمان/

۱۳-ندای هرمز

ابوالقاسم مویدالشریعه گیلانی/ ۱۳۰۴ش

۱۴-کیفر

دکتر علی شکیبی/در تهران/ ۱۳۲۱ش/ سیاسی انتقادی

۱۵-مجله شمال

عباس کدیور/ در تهران/ ۱۳۲۲/ ۵شماره/

۱۶-فروغ

ابراهیم فخرایی/ ۱۳۲۳ش/ در تهران/ ۳۹ شماره

۱۷-عشایر

عبدالله کوهستانی کلشتری/سردبیر: حمید فردانی/ در تهران/ ۱۳۲۹ش/ برای مبارزه انتخاباتی

۱۸-افشین

تقی شعبان زاده جفرودی/در تهران/ ۱۳۳۰ش/۴۵شماره/ سیاسی اجتماعی

۱۹-به سوی هدف

میرصالح مظفرزاده/در تهران/ ۱۳۳۰ش/اخبار و مسائل انتخاباتی

۲۰-سیاست نو

میر علی نقی میر کیا/ ۱۳۳۳ش

 

 

مطبوعات گیلان، از انقلاب اسلامی تا ۱۳۸۰ش[۱]

۱-   طالب حق

هفته نامه /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، اجتماعی، دینی 

مدیر مسئول: محمد جوادی/ تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۷/وضعیت انتشار: دارای ۲۸ سال سابقه ی مطبوعاتی

۲-   سایبان 

هفته نامه /محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی، انتقادی

مدیر مسئول: محمد آزرمند/ تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۷ /وضعیت انتشار: دارای ۲۹ سال سابقه ی مطبوعاتی

۳-   فریاد گیلان

هفته نامه /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، انتقادی، ادبی

مدیر مسئول: احمد دلجو/ تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۷/وضعیت انتشار: دارای ۲۸ سال سابقه ی مطبوعاتی

۴-   بازار

هفته نامه /محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی، ادبی، سیاسی

مدیر مسئول: میر شجاع گسکری/ تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۷/وضعیت انتشار: دارای سی سال سابقه ی مطبوعاتی

۵-   ویژه نامه های هنر و ادبیات

ماهنامه /محل نشر: رشت /موضوع: ادبی، هنری

مدیر مسئول: محمد جوادی/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۷/وضعیت انتشار: ۱۱ شماره منتشر شد

۶-   روئین

هفته نامه /محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی، انتقادی، سیاسی

مدیر مسئول: اسفندیار سرتیپ پور/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: ۷ شماره منتشر شد

۷-   دامون دوره ی اول

دو هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی، انتقادی

مدیر مسئول: نشریه فرهنگ سرای خلق گیلان/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: چهار شماره به طبع رسید

۸-   ژیویر

ماهنامه /محل نشر: رشت /موضوع: خبری، ادبی

تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: یک یا دو شماره منتشر شد

۹-   رزم کارگر

دوهفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی شاخه ی گیلان

مدیر مسئول: نشریه ی چریک های فدایی خلق/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: سال اول ۲۴ شماره

۱۰-جنگل

هفتگی-روزنامه /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، خبری، ادبی، اجتماعی

مدیر مسئول: مسعود قطبی/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: ۱۹۲ شماره به طبع رسید

۱۱-گیلان

دوهفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: برنامه ریزی برای ایالتی گیلان

مدیر مسئول:وابسته به مرکز تشکیل حکومت/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: چهار شماره منتشر شد.

۱۲-رانکوه

دوهفتگی /محل نشر: رودسر /موضوع: اجتماعی

مدیر مسئول: حسین معینی/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: دو شماره منتشر شد.

۱۳-همشهری (مجله)

محل نشر: آستارا /موضوع: خبری، فرهنگی، اجتماعی

مدیر مسئول: اکبر اکسیر/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: هشت شماره منتشر شد.

۱۴-کارگران مسلمان

ماهنامه /محل نشر: رشت /موضوع: خبری، سیاسی، دینی (کارگری)

مدیر مسئول: شوراهای اسلامی گیلان /تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار:سه شماره منتشر شد.

۱۵-زرخ پوتار

دوهفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی، سیاسی، فکاهی

مدیر مسئول: عباس دانشخواه/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: سه شماره منتشر شد.

۱۶-صدای زحمتکشان

محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، ادبی

تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: یک شماره منتشر شد.

۱۷-پیک پوشش

دوهفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی

مدیر مسئول: کارگران کارخانه پوشش رشت/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: هشت شماره منتشر شد.

۱۸- گیلان

دوهفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی

مدیر مسئول: عباس صدرائی اشکوری/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: چهار شماره منتشر شد.

۱۹-نقش قلم

هفتگی-روزنامه /محل نشر: رشت /موضوع: دینی، علمی، ادبی

مدیر مسئول: محمد ابراهیم رضائی راد/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۸/وضعیت انتشار: تا این زمان منتشر میشود.

۲۰-پیام گیلان

دوهفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، خبری، ادبی، اجتماعی

مدیر مسئول: جهانشاه ملک زاده/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۹/وضعیت انتشار: ۴۱ شماره منتشر شد.

۲۱-دامون دوره ی دوم (گیلکی-فارسی)

دوهفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: فرهنگی، اجتماعی

مدیر مسئول: محمدتقی پوراحمد چکتاجی/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۹/وضعیت انتشار: ۲۸ شماره منتشر شد.

۲۲-گیله مرد

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، اجتماعی، ادبی

مدیر مسئول: علی اکبر مرادیان گروسی/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۹/وضعیت انتشار: ۷۵ شماره منتشر شد.

۲۳-دانش

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، اجتماعی، ادبی

مدیر مسئول: سید ابوالفضل احمدپناه/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۹/وضعیت انتشار: ۱۶ شماره منتشر شد.

۲۴-گیلان ما

دوهفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، اجتماعی، ادبی

مدیر مسئول: دکتر محمدعلی فائق/تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۹/وضعیت انتشار: دوره دوم ۳۷ شماره، دوره سوم ۵۱ شماره منتشر شد.

۲۵-پیام جنگل

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی

مدیر مسئول: سازمان مجاهدین خلق ایران شاخه ی گیلان /تاریخ شروع نشر: ۱۳۵۹/وضعیت انتشار: آخرین شماره ۲۲/۱۱/۵۹ ، فوق العاده ۲۷/۱۱/۵۹

۲۶-سعی ما

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: عقیدتی

مدیر مسئول: اتحادیه انجمن های اسلامی کارخانجات گیلان /تاریخ شروع نشر: ۱۳۶۰/وضعیت انتشار:  در اواسط ۶۱ تعطیل شد.

۲۷-ندای میرزا

نامنظم /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، خبری

مدیر مسئول: اداره کل ارشاد اسلامی گیلان /تاریخ شروع نشر: ۱۳۶۰/وضعیت انتشار: ۳ شماره منتشر شد.

۲۸-کادح

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی، فرهنگی

مدیر مسئول: علی طاهری/تاریخ شروع نشر: ۱۳۶۶/وضعیت انتشار: پس از وقفه ای ۳ ساله تا این زمان منتشر میشود.

۲۹-پیام پزشکی

ماهنامه /محل نشر: رشت /موضوع: علمی، پزشکی

مدیر مسئول: دانشگاه علوم پزشکی گیلان-پرویز دولتی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۶۹/وضعیت انتشار: تا این تاریخ منتشر میشود.

۳۰-مجله دانشکده پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی)

فصل نامه /محل نشر: رشت /موضوع: علمی، پزشکی

مدیر مسئول: دکتر عباس ملاقنبری/تاریخ شروع نشر: ۱۳۶۹/وضعیت انتشار: تا این تاریخ منتشر میشود.

۳۱-گام

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: ورزشی، اجتماعی

مدیر مسئول:ابراهیم زره پوش /تاریخ شروع نشر: ۱۳۶۹/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۳۲-گیله وا (مجله)

دو ماه یکبار /محل نشر: رشت /موضوع: فرهنگی، هنری، پژوهشی

مدیر مسئول: محمدتقی پوراحمد چکتاچی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۰/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۳۳-مجله دانشکده های پرستاری و مامایی گیلان

فصل نامه /محل نشر: رشت /موضوع: پزشکی، بهداشتی

مدیر مسئول: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، زهرا یزدان دوست /تاریخ شروع نشر:۷۰ ۱۳/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۳۴-فصل نامه ی پرستار

فصل نامه /محل نشر: رشت /موضوع: آموزشی، خبری

مدیر مسئول: دانشکده ی علوم پزشکی، هایده محمودی /تاریخ شروع نشر: ۷۱۱۳/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۳۵-تحول

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی

مدیر مسئول: هنگامه مصفّای خمامی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۱/وضعیت انتشار: در حال حاضر منتشر نمیشود.

۳۶-هاتف

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: فرهنگی، اجتماعی، آموزشی

مدیر مسئول: سید حسین ضیابری سیدین /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۱/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۳۷-آوای شمال

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی، ورزشی

مدیر مسئول: کامیار فرزان /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۱/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۳۸-گلبانگ گیلان

دوهفتگی /محل نشر: لنگرود /موضوع: اجتماعی، فرهنگی، هنری

مدیر مسئول: سید علی موسوی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۳/وضعیت انتشار:  در حال حاضر منتشر نمیشود.

۳۹-گیلان زمین (مجله)

فصل نامه /محل نشر: رشت /موضوع: پژوهشی، تاریخی، فرهنگی، ادبی

مدیر مسئول: قربان فاخته جوبنه /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۳/وضعیت انتشار:  ۸ شماره در سه مجله منتشر شد.

۴۰-خزر

هفته ای دو بار روزنامه /محل نشر: رشت /موضوع: فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

مدیر مسئول: رضا احمدی سراوانی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۵/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۱-پگاه

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

مدیر مسئول: فرحناز حسینی گرگانی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۵/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۲-فرهنگ گیلان

فصل نامه/محل نشر: رشت /موضوع: پژوهشی

مدیر مسئول: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۵/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۳-نسیم

هفته ای سه بار روزانه /محل نشر: رشت /موضوع: تحلیلی، خبری

مدیر مسئول: ابراهیم بهمنی جلالی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۶/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۴-خبر و نظر

هفتگی، روزنامه ی صبح گیلان با نام گیلان امروز /محل نشر: رشت /موضوع: فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

مدیر مسئول: محمد کاظم شکوهی راد /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۶/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۵-تشخیص آزمایشگاهی

دوماهه /محل نشر: رشت /موضوع: پژوهشی

مدیر مسئول: دکتر عباس افراء /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۶/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۶-پیک سازمان نظام پزشکی رشت

فصل نامه /محل نشر: رشت /موضوع: آموزشی، خبری

مدیر مسئول: سازمان نظام پزشکی ، دکتر سعید فرزد /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۶/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۷-پیام شمال (مجله)

ماه نامه /محل نشر: رشت /موضوع: ادبی، اجتماعی

مدیر مسئول: غلام رضا مرادی صومعه سرایی /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۷/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۸-ماهنامه ی خبری دانشگاه گیلان

ماه نامه /محل نشر: رشت /موضوع: خبری، پژوهشی

مدیر مسئول: دانشگاه گیلان، انوش مرادی یاسوری / وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۴۹-شریف

دوهفتگی /محل نشر: لاهیجان /موضوع: خبری، آموزشی، پژوهشی

مدیر مسئول: مصطفی پولادرکه /تاریخ شروع نشر: ۱۳۷۶/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

۵۰-گیلان ما

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، اجتماعی، ادبی

مدیر مسئول: دکتر محمدعلی فائق /وضعیت انتشار: بعد از ۵۱ شماره تعطیل شد.

۵۱-معین

هفتگی /محل نشر: رشت /موضوع: فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی

مدیر مسئول: یوسف رنجکش کیسمی/تاریخ شروع نشر: ۱۳۸۰/وضعیت انتشار:  تا این تاریخ منتشر میشود.

 

 

_________________________

[۱] . منبع: چاپ و مطبوعات در گیلان از مشروطه تا امروز /محمد جواد سهیل نقشی صص ۱۹۷-۱۹۲

 

ارسال دیدگاه

enemad-logo